Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING DASSEN ADVOCATUUR

Dassen advocatuur behandelt strafzaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand en op betalende basis. De bij Dassen advocatuur werkzame advocaat, mr. J.G.M. Dassen, is gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels 2018 van de Nederlandse Orde van Advocaten (zie www.advocatenorde.nl). Op basis van deze regelgeving is mr. J.G.M. Dassen gebonden aan de geheimhouding van uw persoonsgegevens (hierna ook: gegevens).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die worden gebruikt, waarom en wanneer daarvan gebruikt wordt gemaakt, hoe lang die gegevens worden bewaard en met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op alle overeenkomsten die met cliënten worden gesloten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, terug te vinden op www.dassenadvocatuur.nl.

Uw persoonsgegevens, dat is de informatie waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd, worden verkregen van diverse instanties zoals de politie, het openbaar ministerie, gerechtelijke instanties, de belastingdienst, de raad voor rechtsbijstand en de reclassering.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is voor onze juridische dienstverlening, onder andere voor de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand, het innen van verschuldigde bedragen, adviseren of procederen, bemiddelen, verwijzen of om met u te communiceren.

De hier bedoelde persoonsgegevens betreffen in ieder geval: uw naam, adres(sen), woonplaats, telefoonnummer(s) en mailadressen, uw Burgerservicenummer, uw ID gegevens (paspoort of rijbewijs) en uw financiële gegevens. Er kan ook sprake zijn van het bewaren en verwerken van bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens die te maken hebben met ras of etniciteit, politieke voorkeur, genetische gegevens, medische gegevens, biometrische gegevens en seksuele voorkeur of gedrag. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is zowel een wettelijke verplichting als een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te sluiten.

U wordt om toestemming verzocht voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Financiële en strafrechtelijke gegevens worden vijf jaren bewaard en documenten die relevant zijn voor de verzekering in verband met de beroepsaansprakelijkheid worden twintig jaren bewaard. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de controle op tegenstrijdige belangen worden bewaard voor de duur van het bestaan van Dassen Advocatuur en diens opvolger. Overige persoonsgegevens worden gewist zodra de noodzaak tot bewaren vervalt.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met een derde als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. In voorkomend geval kunnen uw gegevens gedeeld worden met onder andere de politie, het openbaar ministerie, gerechtelijke instanties, de belastingdienst, de raad voor rechtsbijstand en de reclassering. Ook een andere advocaat kan uw persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld in het geval van waarneming. Verder ontvangt het administratiekantoor van Dassen Advocatuur uw persoonlijke gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwerking van financiële gegevens, bijvoorbeeld voor het maken van aan u of derden te sturen nota’s. Dassen Advocatuur maakt gebruik van de online applicatie AdvocaatCentraal voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn van u persoonlijk en daarom heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen, zonder andere rechtsgrond, uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt.
  • U heeft recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing.
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken wanneer u bijvoorbeeld vindt dat niet de juiste persoonsgegevens worden verwerkt of dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.
  • U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, u kunt met andere woorden uw gegevens terug krijgen. Indien mogelijk kunnen deze gegevens ook rechtstreeks worden doorgestuurd naar een derde partij als u hierom verzoekt.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet u onderbouwen waarom u een belang heeft bij het niet langer verwerken van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact op. In zo’n geval wordt van u een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart verlangd. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag worden afgeschermd. Uitsluitend verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens worden behandeld.

Voor meer informatie of contact:

Dassen Advocatuur, lucasbolwerk 6, 3512 EG in Utrecht – T 030-2272600

E dassen@dassenadvocatuur.nl