Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING DASSEN ADVOCATUUR

Dassen advocatuur behandelt voor haar cliënten strafzaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand en op betalende basis. De bij Dassen advocatuur werkzame advocaten zijn gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels 2018 van de Nederlandse Orde van Advocaten (zie www.advocatenorde.nl). Op basis van deze regelgeving zijn wij gebonden aan de geheimhouding van uw persoonsgegevens (hierna ook: gegevens).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de persoonsgegevens die wij gebruiken, waarom en wanneer wij daarvan gebruik maken, hoe lang wij die gegevens bewaren en met wie wij uw persoonsgegevens delen. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op alle overeenkomsten die wij met cliënten sluiten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, terug te vinden op www.dassenadvocatuur.nl.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens, dat is de informatie waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd, van diverse instanties zoals onder andere de politie, het openbaar ministerie, gerechtelijke instanties, de belastingdienst, de raad voor rechtsbijstand en de reclassering.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover dat nodig is voor onze juridische dienstverlening, onder andere voor de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand, het innen van verschuldigde bedragen, adviseren of procederen, bemiddelen, verwijzen of om met u te communiceren.

De hier bedoelde persoonsgegevens betreffen in ieder geval: uw naam, adres(sen), woonplaats, telefoonnummer(s) en mailadressen, uw Burgerservicenummer, uw ID gegevens (paspoort of rijbewijs) en uw financiële gegevens. Er kan ook sprake zijn van het bewaren en verwerken van bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens die te maken hebben met ras of etniciteit, politieke voorkeur, genetische gegevens, medische gegevens, biometrische gegevens en seksuele voorkeur of gedrag. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is zowel een wettelijk verplichting als een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u te sluiten.

Wij vragen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens en wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Financiële en strafrechtelijke persoonsgegevens bewaren wij vijf jaren en documenten die relevant zijn voor de verzekering in verband met de beroepsaansprakelijkheid bewaren wij twintig jaren. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de controle op tegenstrijdige belangen worden bewaard voor de duur van het bestaan van Dassen Advocatuur en diens opvolger. Overige persoonsgegevens worden gewist zodra de noodzaak tot bewaren vervalt.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met een derde als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. In voorkomend geval kunnen wij uw gegevens delen met onder andere de politie, het openbaar ministerie, gerechtelijke instanties, de belastingdienst, de raad voor rechtsbijstand en de reclassering. Ook een andere advocaat kan uw persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld in het geval van waarneming. Verder ontvangt ons administratiekantoor uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwerking van financiële gegevens, bijvoorbeeld voor het maken van aan u of derden te sturen nota’s. Wij maken gebruik van de online applicatie AdvocaatCentraal voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en dragen zorg voor beveiliging van die gegevens. Met onze verwerkers hebben wij overeenkomsten gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn van u persoonlijk en daarom heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, uw persoonsgegevens niet langer verwerken.
  • U heeft recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing.
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken wanneer u bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken of wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.
  • U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, u kunt met andere woorden uw gegevens van ons terug krijgen. Indien mogelijk kunnen wij deze gegevens ook rechtstreeks doorsturen naar een derde partij wanneer u hierom verzoekt.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet u onderbouwen waarom u een belang heeft bij het niet langer verwerken van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons op. In zo’n geval verlangen wij van u een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag worden afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Voor meer informatie of contact:

Dassen Advocatuur, Lucasbolwerk 6, 3512 EG in Utrecht – T 030-227 2600

E dassen@dassenadvocatuur.nl