Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Dassen Advocatuur

 1. Dassen Advocatuur is een eenmanszaak ingeschreven bij de KvK in Utrecht onder nummer 71262148

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde, of aanvullende opdracht, die aan Dassen Advocatuur wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die door Dassen Advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Dassen Advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.
 3. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen Dassen advocatuur en de opdrachtgever. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht

 1. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk danwel mondeling heeft aanvaard.
 2. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
 3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Dassen Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Dassen Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 5. Dassen Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Dassen Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Dassen Advocatuur.
 6. Dassen Advocatuur zal bij de uitvoering van de verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Declaratie

 1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.
 2. Indien een vast tarief is overeengekomen en de cliënt de opdracht tussentijds intrekt, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het standaard uurtarief, met een maximum van het overeengekomen vaste tarief.
 3. Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat en zonder opslag in rekening worden gebracht.
 4. Dassen Advocatuur is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 5. De verrichtte werkzaamheden kunnen maandelijks aan de cliënt in rekening worden gebracht. Te allen tijden kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Betaling

 1. De betalingstermijn is 14 dagen, te rekenen vanaf de datum declaratie.
 2. Alleen betaling door overmaking op de ten name van het kantoor gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur ter zake algemeen aanvaard maximum), tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is Dassen Advocatuur zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien Dassen Advocatuur zelf danwel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
 4. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Dassen Advocatuur het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten met inachtneming van gedragsregel 14 lid 3. Dassen Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

 Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Indien voor de opdrachtgever gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient die eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de cliënt tot betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan, zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.
 2. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de cliënt de opdracht handhaaft, dan wel indien de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand de toekenning van gefinancierde rechtsbijstand om welke reden dan ook intrekt, worden de werkzaamheden tegen de daarvoor gebruikelijke tarieven en voorwaarden verricht.
 3. In zaken waarin Dassen Advocatuur op gefinancierde rechtsbijstand werkt en waarin het kantoor ter uitvoering van ambtshandelingen een gerechtsdeurwaarder inschakelt, aanvaardt het kantoor geen kosten anders dan de kosten die op grond van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in rekening mogen worden gebracht.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Dassen Advocatuur is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Dassen Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het aan Dassen Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de cliënt betaalde bedrag.
 2. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Dassen Advocatuur is uitgesloten. Dassen Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en / of fouten van niet aan het kantoor verbonden hulppersonen.
 3. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Dassen Advocatuur voor die schade.

 Derdengelden

 1. Gelden die Dassen Advocatuur ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Beëindiging

 1. Dassen advocatuur en de cliënt hebben het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.
 2. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken aan cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

Geschillen

 1. Geschillen zullen worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling van Dassen Advocatuur.
 2. Geschillen die niet onder het bereik van de kantoorklachtenregeling vallen of niet via die regeling worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dassen Advocatuur is gevestigd.
 3. Op de overeenkomst van opdracht tussen Dassen Advocatuur en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

 1. De cliënt stemt er mee in dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zoals is verwoord in de Privacy Verklaring Dassen Advocatuur, na te lezen op www.dassenadvocatuur.nl